Materská škola Roháčik

Materská škola ROHÁČIK poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov s vyučovacím jazykom slovenským.

Materská škola nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Obec Ivanka pri Nitre. MŠ je zriadená ako päťtriedna s celodenne poskytovanou starostlivosťou a súčasne poskytuje aj možnosť poldennej starostlivosti.

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách , schváleným a vydaným Ministerstvom školstva SR. Je zameraný na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií detí. Ide o také spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožňujú dieťaťu začleniť sa úspešne do života. Získavať kompetencie znamená mať schopnosť a byť pripravený učiť sa po celý život.

Materská škola prevádzkuje 5 tried. Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 98 detí.

Materská škola je umiestnená v troch budovách. Prvá a druhá trieda (Včielky, Sovičky) sídlia v adaptovanej jednopodlažnej budove na hlavnej ulici v pozadí, tretia a štvrtá trieda (Lienky a Motýliky) sa nachádza v jednopodlažnej budove v priestoroch susediacej Základnej školy a piata trieda (Slniečka) sa dočasne nachádza v adaptovaných priestoroch hlavnej budovy ZŠ. Všetky budovy sa nachádzajú v tichom odhlučnenom prostredí. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie zariadenia a vybavenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom a psychosomatickému vývoju detí. Všetky priestory budovy sú účelovo využité a zodpovedajú hygienickým požiadavkám na prevádzkovanie materskej školy.
Súčasťou materskej školy je veľká oplotená záhrada, kde sú okrasné kríky, vzrastlé ihličnaté a listnaté stromy. Dva obnovené kolotoče, pieskovisko, domček, šmýkala s hojdačkami, altánok.Nové chodníky spájajú jednotlivé budovy. Na dvore sa nachádzajú nové certifikované hracie prvky a preliezky.

Na stiahnutie: