Multifunkčné ihrisko

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku bola realizovaná v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Poplatky:

na základe uznesenia č. 193/30/2022-OZ je prenájom multifunkčného ihriska od 1.7.2022 bez poplatku.

 

Prevádzka ihriska je povolená:

Pondelok – Piatok                                                                                                                                                

Pre žiakov škôl:                      od 8:00 do 16:00 – bez poplatku

Pre verejnosť:                         od 16:00 do 22:00 – v letných mesiacoch

od 16:00 do 21:00 – v zimných mesiacoch

Sobota – Nedeľa
od 9:00 do 22:00 – v letných mesiacoch

od 16:00 do 21:00 – v zimných mesiacoch

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh, …) je ihrisko uzatvorené.

Na multifunkčnom ihrisku sú vyznačené hracie polia pre športy: – futbal – tenis  – volejbal   (nohejbal, florbal) Prenájom športového náčinia je potrebné nahlásiť už pri rezervácii ihriska.

Obec IVANKA PRI NITRE
Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
tel.: 037/6564 582, e-mail: obec@ivankaprinitre.sk
——————————————————————————————————————————————

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO IHRISKA
S UMELOU TRÁVOU

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

——————————————————————————————————————————————

 1. ÚČEL

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami Obce Ivanka pri Nitre, ktorá je vlastníkom ihriska.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

 1. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté viacúčelové ihrisko s umelou trávou, mantinelmi  vo výške 1 m po obvode ihriska s ochrannými sieťami na stĺpoch 3 m nad mantinelmi na krátkych i dlhých stranách ihriska o rozmere 4 x 16,5 m, 1 ks vstupných bránok, 2 ks bránok  zabudovaných v mantinelovom systéme, 2 ks stĺpov a sieť pre tenis a nohejbal, 2 ks stĺpov a sieť pre volejbal určené pre loptové hry. Viacúčelové ihrisko je súčasťou areálu Obecného parku v Ivanke pri Nitre.
Poskytuje služby k plneniu športovej činnosti nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby, verejnosť a športové a kultúrne podujatia Obce Ivanka pri Nitre.

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Vlastník zariadenia:     Obec Ivanka pri Nitre
IČO:     31827004
Kontakt:     tel. č.:  037/6564 582
e-mail: obec@ivankaprinitre.sk
web: www.ivankaprinitre.sk

Osoba zodpovedná za prevádzku: Peter Varga
Nadriadený: Ing. Jana Maršálková – starostka obce

 1. PREVÁDZKA IHRISKA

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska
(deň, čas od – do, meno a priezvisko zodpovedného).

Pondelok – Piatok                                                                                                                                                

Pre žiakov škôl:                      od 8:00 do 16:00 – bez poplatku

Pre verejnosť:                         od 16:00 do 22:00 – v letných mesiacoch

od 16:00 do 21:00 – v zimných mesiacoch

Sobota – Nedeľa
od 9:00 do 22:00 – v letných mesiacoch

od 16:00 do 21:00 – v zimných mesiacoch

V prípade nepriaznivého počasia (dážď, silný vietor, sneh, …) je ihrisko uzatvorené.

Na multifunkčnom ihrisku sú vyznačené hracie polia pre športy: – futbal – tenis  – volejbal   (nohejbal, florbal) Prenájom športového náčinia je potrebné nahlásiť už pri rezervácii ihriska.

 1. PRENÁJOM IHRISKA

Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.
Rezervácie sa vykonávajú denne v čase 7:30 – 14:30 na tel. čísle 0905 265 144
Prenájom športovému klubu je bezplatný pri konaní obecných kultúrnych, či športových podujatí, prípadne  záujmových organizácií a združení v Obci – po dohode s Obcou Ivanka pri Nitre.

Poplatky: na základe uznesenia č. 193/30/2022-OZ je prenájom multifunkčného ihriska od 1.7.2022 bez poplatku.

 

 1. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV, resp. NÁJOMCOV
 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve.
  Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod.,
 • zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami,
 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku,
 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (lístie, ihličie,..), ktoré môžu spôsobiť úraz,
 • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá,
 • za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
 • neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska „bufetovým odpadom“ – sklom, papierom, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.,
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • počas športovej činnosti platí zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia,
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,
 • používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí.
 1. POVINNOSTI  SPRÁVCU  IHRISKA
 • viesť časový harmonogram využitia ihriska,
 • odomykať a uzatvárať areál ihriska,
 • dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov Obce Ivanka pri Nitre,
 • podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 • v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 • viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • starať sa o čistotu okolia ihriska.
 • Poplatky za prenájom multifunkčného ihriska evidovať na samostatnom účte a využívať ich na údržbu a opravy multifunkčného ihriska a nákup športového náčinia.

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 13.07.2022

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

 

Pozn. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obecnom parku v Ivanke pri Nitre bol schválený na 14.zasadnutí OZ dňa 4.5.2020 – uznesením č. 11/14/2020-OZ. Na základe uznesenia č. 193/30/2022-OZ je prenájom multifunkčného ihriska od 1.7.2022 bez poplatku.