Organizačná štruktúra a kontakty

Úvod / Organizačná štruktúra a kontakty

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Úlohou úradu je zabezpečovať písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečovať odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Overovanie podpisov a listín, Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov, Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov, Súhlas s prevádzkovou dobou, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase, Vydanie rodného listu, Vydanie sobášneho listu, Zmena mena a priezviska, Žiadosť o uzavretie manželstva, Doklad o pobyte, Vydanie úmrtného listu, Prihlasovanie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Pokladňa, správa daní a poplatkov

Pokladňa, správa daní a poplatkov

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov: Úhrada správnych poplatkov, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby, Poplatok za komumálny odpad - Právnické osoby, Daň z nehnuteľností.

Stavebný úrad

Správa bytov

Správa bytov

V obci Ivanka pri Nitre sú dva bytové domy obstarané s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

Zberový dvor

Zberový dvor

Pre dočasné uloženie vytriedeného vyseparovaného odpadu občanov Ivanky pri Nitre.

Kronikárka obce

Našou novou kronikárkou je Beáta Beláková, píše pod značkou -bb-
Pracovala ako redaktorka, rada pracuje so slovom, jazykom, textom.
Našim občanom prináša rôzne články, rozhovory a informuje o podujatiach
a zaujímavostiach z histórie, či súčasnosti našej obce.

Podatelňa

Informácie o podmienkach prijímania zásielok:
Adresa na prijímanie zásielok:
Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre
E-mailová adresa podateľne: obec@ivankaprinitre.sk

Obecný úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, jpeg, gif.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.