Organizačná štruktúra a kontakty

Úvod / Organizačná štruktúra a kontakty

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Úlohou úradu je zabezpečovať písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, zabezpečovať odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Overovanie podpisov a listín, Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov, Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov, Súhlas s prevádzkovou dobou, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase, Vydanie rodného listu, Vydanie sobášneho listu, Zmena mena a priezviska, Žiadosť o uzavretie manželstva, Doklad o pobyte, Vydanie úmrtného listu, Prihlasovanie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Pokladňa, správa daní a poplatkov

Pokladňa, správa daní a poplatkov

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov: Úhrada správnych poplatkov, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby, Poplatok za komumálny odpad - Právnické osoby, Daň z nehnuteľností.

Stavebný úrad

Správa bytov

Správa bytov

V obci Ivanka pri Nitre sú dva bytové domy obstarané s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

Zberový dvor

Zberový dvor

Pre dočasné uloženie vytriedeného vyseparovaného odpadu občanov Ivanky pri Nitre.