Ponuka práce: Školský logopéd – Materská škola Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Ponuka práce: Školský logopéd – Materská škola Ivanka pri Nitre
Ponuka práce: Školský logopéd – Materská škola Ivanka pri Nitre

Školský logopédMaterská škola Ivanka pri Nitre

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 951 12

Termín nástupu:  1.9.2024

Rozsah úväzku: 100%                                                              Počet študentov školy: 120

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore logopédia alebo
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa – rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii logopéd alebo školský logopéd podľa § 43 ods.12 písm. e) zákona.

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky:

– bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, znalosť štátneho jazyka

Znalosť práce s PC
bežné užívateľské znalosti, word, excel, power point

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
– profesijný životopis vo formáte Europass
– súhlas so spracovaním osobných údajov
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Dátum a miesto podania žiadostí:

Kandidáti na funkciu „školský logopéd“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne OcÚ v Ivanke pri Nitre v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie –školský logopéd- Neotvárať “ najneskôr   dňa  04.08.2024  alebo poštou  na adresu inzerujúcej spoločnosti:

Obec Ivanka pri Nitre,

Novozámocká 326,

951 12 Ivanka pri Nitre

Kontaktná osoba: PaedDr.Martina Sýkorová ,

Tel.:0911941787 , E-mail: ms.rohacik@gmail.com

Obec Ivanka pri Nitre si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

inzerát logopéd