Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vyhlásenie volieb, informácia o podmienkach práva voliť

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vyhlásenie volieb, informácia o podmienkach práva voliť
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vyhlásenie volieb, informácia o podmienkach práva voliť

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2024
Vyhlásené: 9. 1. 2024 Časová verzia predpisu účinná od: 9. 1.2024
Obsah dokumentu je právne záväzný.
1
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r ču jem
1. deň ich konania na sobotu 23.marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30.januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29.februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.apríla 2024.

Peter Pellegrini v.r.

Vyhlásenie volieb – prezident SR 2024


Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Informácia o podmienkach práva voliť