Zápis detí do materskej školy od 2.5.2023 do 5.5.2023

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Zápis detí do materskej školy od 2.5.2023 do 5.5.2023
Zápis detí do materskej školy od 2.5.2023 do 5.5.2023

Žiadosť a prílohy: žiadosť a prílohy

 

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

na školský rok 2023/2024 sa bude konať  v dňoch  2.5.2023.- 5.5.2023 

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej je možné:

 • osobne v dňoch 5.2023.- 5.5.2023  v čase od 10.00 – 11.30 h v riaditeľni MŠ Ivanka pri Nitre
 • elektronicky -odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  E-mailu na adresu: rohacik@gmail.com,
 • alebo poštou/ kuriérom na adresu: MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 95112 Ivanka pri Nitre .

 Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní- bez tohto dokladu je žiadosť neúplná a nebude akceptovaná.

 • Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou ) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.
 • Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi pokiaľ sú na rodnom liste.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:  

–  zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.augusta 2023 má povinnosť prihlásiť dieťa  na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

– dieťa trvalým pobytom v Ivanke pri Nitre bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy v obci

–  v prípade predčasného zaškolenia je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne 4 roky veku do 31.augusta 2023 povinný  prihlásiť dieťa  na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania najneskôr do 31.8.2023 s predložením potrebnej dokumentácie (súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t.j. §28a, ods.5 šk. zákona)

Dôležité:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a

vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch

zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo vec neznesie odklad,zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.
 • Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Na základe § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

 • doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú:
 •  deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 •  deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 •  deti, ktoré sú v MŠ zaradené z nariadenia súdu.

     Okrem vyššie uvedených zákonných podmienok podľa § 59 ods.2 školského zákona sú určené ostatné podmienky prijímania dieťaťa.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Ivanka pri Nitre, po prijatí všetkých detí , pre ktoré bude v školskom roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/ zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity prednostne prijaté deti s trvalým pobytom (dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu) v obci Ivanka pri Nitre, (v postupnosti od najstaršieho po najmladšie) :

·         Deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží spolu so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v obci

·         deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky,

·         deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky a rodičia nastupujú do zamestnania,

·         súrodenec už prijatého dieťaťa (od 3r. veku)

·         deti (od 3r. veku), ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy

Deti od dvoch rokov veku len v prípade voľných kapacít MŠ.

Nevyhnutnou podmienkou prijatia je, aby dieťa malo osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a bolo primerane veku samostatné (nemá plienky, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa…)

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu rodičia prevziať osobne  u riaditeľky MŠ v dňoch  Termín prevzatia rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi rodičom riaditeľka materskej školy. Tlačivo prihlášky do materskej školy si môžete stiahnuť na webovej stránke materskej školy https://ms-rohacik.webnode.sk/tlaciva-/   prípadne webovej stránke obce    http://www.ivankaprinitre.sk, Číslo telefónu MŠ: 037/6564367, 0910 775 390.