Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

 

Obec Ivanka pri Nitre, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Jedná sa o novovytvorené parcely:

– parcela č. 441/6 o výmere 52 m² – záhrada

– parcela č. 441/7 o výmere 198 m2 – záhrada,

ktoré vznikli odčlenením z parcely č. 441/2 registra „C“, k.ú. Ivanka pri Nitre vedenej na liste vlastníctva č. 2125 na základe predloženého geometrického plánu č. 57/2022, úradne overenom 9.9.2022 pod č. G1-1941/2022 Ing. Evou Hrehovou  a to v prospech Františka Bálinta, trvale bytom Ivanka pri Nitre, Konopárenská 19.

Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) a písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Ivanka pri Nitre uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že na uvedenom pozemku je umiestnená žumpa žiadateľa a pozemok priamo susedí s pozemkom  žiadateľa.

Cena pozemku je stanovená  v hodnote 825,00 EUR za celú výmeru, čo je 250 m².

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

Vyvesené:  12.10.2022

Zvesené:

Zámer predaja