Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

V Ivanke pri Nitre, dňa 23.09.2022

P O Z V Á N K A 

 V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

32. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 28.09.2022 (streda) o 17:00  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
  a určenie zapisovateľa)
 3. Informácie starostky obce
 4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
 5. Návrh na rozpočtové opatrenie
 6. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti – obecného pozemku
 7. Rôzne:
  1. Urbanistická štúdia „TARÁŇ“
  2. Žiadosť o umiestnenie príručného skladu v areáli futbalového ihriska
  3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 75 Zákona o sociálnych službách na rok 2023
  4. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nitra
  5. Žiadosť o prenájom – odkúpenie o odpredaj nehnuteľnosti – obecného pozemku v areáli ZS
  6. Pasportizácia miestnych komunikácií
  7.  Prenájom parkovacieho miesta
 8. Diskusia
 9. Záver

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce