Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Obec Ivanka pri Nitre, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Jedná sa o novovytvorenú parcelu:

– parcela č. 1540/1, diel č. 8 vo výmere 21 m² – ostatná plocha,

ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 669/100 registra E vedenej na liste vlastníctva č. 2125 na základe predloženého geometrického plánu č. 15/2022, vypracovaného 20.04.2022 geodetickou kanceláriou Geodeticka O.K, J.Vuruma, Nitra Ing. Bohuslava Bebjaková, overený autorizovaným geodetom Ing. Miloslavom Hatalom,  20.04.2022 a to v prospech Zuzany Višňovskej, trvale bytom Ivanka pri Nitre, Gergelova 426/17.

Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) a písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Obec Ivanka pri Nitre uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že uvedený pozemok už viac ako 10 rokov tvorí súčasť vstupu k nehnuteľnosti  žiadateľky.

Cena pozemku je stanovená 100,00 EUR za celú výmeru, čo je 21 m².

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

 

 

Vyvesené: 30.06.2022

Zvesené:

Zámer: Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre Višňovská