Pozvánka na 30. zasadnutie OZ

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Pozvánka na 30. zasadnutie OZ
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 29.06.2022 (streda) o 17:00  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
  a určenie zapisovateľa)
 3. Informácie starostky obce
 4. Správa z kontroly č. 3/2022
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2022
 6. Návrh záverečného účtu za rok 2021
  1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  2. Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu
  3. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre za rok 2021
 7. Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda
 8. Návrh VZN č.2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre
 9. Návrh VZN č. 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre
 10. Návrh VZN č.4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 11. Prerokovanie žiadostí o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy a pridelenie nájomných bytov
 12. Rôzne:
  • Návrh prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska
  • Zapojenie obce do systému TENDERnet
  • Smernica o verejnom obstarávaní k zákazkám s nízkou hodnotou
  • Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti-obecného majetku
  • Žiadosť o povolenie na pripojenie klimatizačného zariadenia do obecného bytu
  • Žiadosť o poskytnutie dotácie
  • Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby v roku 2022 v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1999 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
  • Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov obce v zmysle § 11 ods. 3 písmeno d) zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
  • Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre funkčné obdobie rokov 2022-2026 pre voľby v roku 2022
  • Ponuka kamerového systému
 13. Diskusia
 14. Záver
Pozvánka na 30. zasadnutie OZ 29.6.2022