Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ

MŠ výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy Ivanka pri Nitre

Obec Ivanka pri Nitre

podľa § 3 a  § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov

 vyhlasuje  výberové konanie na funkciu riaditeľa

Materskej školy, Novozámocká  300, 951 12 Ivanka pri Nitre

Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

 

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • bezúhonnosť
 • základná znalosť problematiky riadenia ekonomiky
 • znalosť práce s počítačom

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • prihláška do výberového konania
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
 • návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 strany A4)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti / odpis z registra trestov sa bude vyžadovať od úspešného uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie informácie pre uchádzačov

 • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Termín podania prihlášky

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Ivanka pri Nitre – neotvárať!“  najneskôr do 8. júna 2022 do 12,00h na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre.