Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov

vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienok pre zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s vykonaním
 1. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky

 • organizačné a riadiace schopnosti
 • bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z,z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením

„ Výberové konanie – ZŠ, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre – neotvárať!“

do 23.mája 2022 do 12,00 hod.

na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre