Ponuka práce: ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Ponuka práce: ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
Ponuka práce: ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Školský špeciálny pedagóg

Materská škola Ivanka pri Nitre

Miesto práce: Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 951 12

Druh pracovného pomeru : plný úväzok

Pracovný čas: od 07:00 do 15:00
Plat: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 Trvanie pracovného pomeru: 1.7.2021 – 31.8.2022

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Aplikácia špeciálno-pedagogických postupov
individuálna a skupinová práca s deťmi,
individuálne alebo skupinové špeciálnopedagogické poradenstvo,

konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických zamestnancov

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku:  100%
Počet študentov školy: 66

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie
• pedagogická/odborná spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Osobnostné predpoklady

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • tvorivosť (kreativita)
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • profesionalita a odbornosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka..

 zručnosti:

 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá

Ďalšie požiadavky

Pracovná pozícia je v rámci Národné projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt
 • úspešný uchádzač podľa § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

  Doklady je potrebné predložiť najneskôr do 7. júna 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – odborný zamestnanec materskej školy – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre 95112

Adresa spoločnosti

Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre 95112

Miesto výkonu práce: MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 95112

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Martina Sýkorová
Tel.: 0911941787
E-mail: ms.rohacik@gmail.com

Obec Ivanka pri Nitre si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.