Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

Úvod / Nezaradené / Pozvánka na 21. zasadnutie OZ
Pozvánka na 21. zasadnutie OZ

V Ivanke pri Nitre, dňa 24.03.2021

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 31.03.2021 (streda) o 16:30  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
  a určenie zapisovateľa)
 3. Informácie starostky obce
 4. Správy z kontrolnej činnosti: a) Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce  b) Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
 5. Návrh VZN č. 1/2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri Nitre
 6. Návrh na opakované pridelenie nájomného bytu v bytovom dome na Beňadikovej 1
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Ing. Jana Maršálková

starostka obce