Zápis do materskej školy

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Zápis do materskej školy
Zápis do materskej školy

Zápis detí do Materskej školy – Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 na školský rok 2020/2021, sa bude konať v termíne od  30.4.-31.5.2020.  Na stránke MŠ Roháčik nájdete žiadosť o prijatie do MŠ.

Žiadosť o prijatie do MŠ 2020-2021.docx (37,5 kB)

Vyplnenú ( na PC) a podpísanú oboma rodičmi ju prosím zoskenujte a pošlite emailom na ms.rohacik@gmail.com

Doručenie žiadosti potvrdíme odpoveďou na email.

  V prípade zmien, budú podrobnosti  priebežne doplnené na webovom sídle MŠ

UPOZORNENIE!!!

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa sa z dôvodu mimoriadnych opatrení a obmedzení súvisiacich s koronavírusom nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt.  (Potvrdenie od lekára sa preto doloží dodatočne, po skončené pandémie, spolu s originálom žiadosti o prijatie a fotokópiu rodného listu)

Podmienky prijatia sú stanovené riaditeľkou školy po prerokovaní pedagogickou radou a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na nasledujúci školský rok:

Prednostne sa prijímajú deti :

a) deti, ktoré dovŕšia k 31.augustu (nástup dieťaťa od začiatku školského roka) vek 5 rokov,
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

d) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky,

e) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky a rodičia nastupujú do zamestnania,

f) deti od dvoch rokov veku len v prípade voľných kapacít MŠ,

g) trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu je v Obci Ivanka pri Nitre,

h) súrodenec už prijatého dieťaťa spĺňajúci podmienku v bode 2 písmeno e).

Prijímanie detí do Materskej školy sa bude realizovať podľa poradovníka, ktorý sa vytvorí zoradením prihlášok podľa dátumu narodenia dieťaťa a zohľadnením kritérií podľa § 2 bod 2, pričom sa bude prihliadať na poradie dôležitosti kritérií zoradených v písmenách a) až f).

Ďalšie kritéria prijatia :

požiadavky na úroveň sebaobslužných návykov dieťaťa (samostatné fúkanie a utieranie nosa, samostatné používanie WC a pýtanie sa na WC, umývanie rúk, postupné vedenie k samostatnému obliekaniu a obúvaniu)
dodržiavanie zásad kultúrneho stolovania a jedenia (používanie lyžice, samostatné pitie z pohára, prípadne narábanie vidličkou alebo celým príborom)

Viac tu: http://m.ms-rohacik.webnode.sk/?fbclid=IwAR2EBCFpNlBhd1pMmerVEqIQYtCUaGaUiKqILc9IWq_7g8kcjsvOC3s0JTc