Návrh VZN č. 2/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh VZN č. 2/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre
Návrh VZN č. 2/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre

NÁVRH

Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Nitre č. 2/2020 o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle§ 6 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  10.03.2020
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  10.03.2020
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  10.03.2020
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  25.03.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  26.03.2020
Pripomienky zasielať:

–          písomne na adresu: Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12, Ivanka pri Nitre

–          elektronicky na adresu: obec@ivankaprinitre.sk

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva

v Ivanke pri Nitre dňa:

 

 

Uznesenie číslo:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre na základe ustanovenia § 6 ods.1 a v súlade s § 2 b zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plne rešpektujúce ďalšie právne predpisy,  

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 2/2020

(ďalej len nariadenie)

o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre

 

Článok I

Úvodné ustanovenia:

 • Účelom tohto nariadenia je určenie názvov ulíc.
 • Pri určení názvov ulíc sa postupuje v zmysle osobitných predpisov čl.1, §1 vyhlášky MV SR č.141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhlášky MV SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Článok II

Určenie ulíc:

Týmto nariadením sa v Obci Ivanka pri Nitre určujú nasledovné ulice:

 • Brezová ulica
 • Buková ulica
 • Dubová ulica
 • Javorová ulica
 • Fialková ulica
 • Púpavová ulica

 

Článok III

Popis a lokalizácia ulíc:

 • Novovzniknuté ulice sa nachádzajú v lokalite katastrálneho územia obce Ivanka pri Nitre – IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre, na základe Geometrického plánu č. …., zo dňa ……………. nasledovne:
 1. Brezová ulica – parcela č.86/3
 2. Buková ulica – parcela č.93/5
 3. Dubová ulica – parcela č.93/5
 4. Javorová ulica – parcela č.93/5
 5. Fialková ulica – parcela č.93/5
 6. Púpavová ulica – parcela č.93/5
 • Grafické znázornenie ulíc a), b), c), d), e) a f) je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.

 

Článok IV

Záverečné ustanovenia:

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. /2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre dňa:                 , uznesením č.: ………………….OZ a účinnosť nadobúda …………….. odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli obce.
 • Schválenie nových ulíc zapíše obec do evidencie zoznamu ulíc a verejných priestranstiev.

 

V Ivanke pri Nitre, dňa

 

Ing. Jana Maršálková

     starostka obce