Pozvánka na 13.zasadnutie OZ

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Pozvánka na 13.zasadnutie OZ
Pozvánka na 13.zasadnutie OZ

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 22.01.2020 (streda) o 17:00  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

1)         Otvorenie a schválenie programu rokovania

2)         Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
a určenie zapisovateľa)

3)         Informácie starostky obce

4)         Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce

5)         Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

6)         Návrh na vyradenie majetku

7)         Návrh Všeobecne záväzného nariadeniu obce Ivanka pri Nite č. 1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

8)         Rôzne

9)         Diskusia

10)       Záver

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce