Pozvánka na 12.zasadnutie OZ

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Pozvánka na 12.zasadnutie OZ

V Ivanke pri Nitre, dňa 27.11.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 z v o l á v a

 

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa: 03.12.2019 (utorok) o 17:00  hod.

 

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

s nasledovným programom:

 

1)         Otvorenie a schválenie programu rokovania

2)         Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice
a určenie zapisovateľa)

3)         Informácie starostky obce

4)         Správy z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom obce

5)         Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.

  • Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ

6)         Návrh dodatku Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Ivanka pri Nite č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7)         Návrh na úpravu výšky stočného za 1m3 odpadovej vody od 1.1.2020

8)         Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2020

  • Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
  • Stanovisko finančnej komisie k návrhu finančného rozpočtu na roky 2020,2021,2022
  • Návrh finančného rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2020, 2021, 2022
  • Návrh na poskytnutie dotácií pre organizácie pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre

9)         Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce

10)       Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2020

11)       Návrh na schválenie zmlúv:

  • Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
  • Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd
  • Návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

12)       Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020

13)       Územný plán – vypracovanie dodatku č. 3

14)       Rôzne (Doplnenie členov komisie zriadených pri Obecnom zastupiteľstve)

15)       Diskusia

16)       Záver

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ