VZN 2/2019

VZN 2-2019

Všeobecne  záväzné  nariadenie číslo 2/2019 o výške  dotácie na stravu, príspevku na  čiastočnú  úhradu  nákladov a podmienky  úhrady  v školskej  jedálni