VZN 1/2019

VZN 1-2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2019 o určení výšky príspevkov
pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre