Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce Ivanka pri Nitre  na 1. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Ivanka pri Nitre  na 1. polrok 2019:

I.  KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Plánovaný rozsah kontrolnej činnosti bude zameraný hlavne na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Ivanka pri Nitre.

 a) Pravidelné, tematické kontroly

  1. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  2. kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018,
  3. kontrola cestovných príkazov pri služobných cestách v roku 2018,
  4. kontrola vedenia pokladne v roku 2018.

b) Ostatné kontroly

–    kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre,

–   kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný    kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

II.  PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

  • vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2019,
  • predloženie správy z vykonaných kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu obce a predkladanie zastupiteľstvu ním požadované materiály.

III. OSTATNÁ ČINNOSŤ

  • získanie podnetov a poznatkov pre obsahové zameranie kontrolnej činnosti,
  • súčinnosť pri príprave interných predpisov obce.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

V Ivanke pri Nitre, 28.11.2018

                                                                                                  Ing. Peter Kolník             

                                                                                              hlavný kontrolór obce

v.r.

Vyvesené:  28.11.2018

Zvesené :