Mhd

Návrh VZN č. 1/2019

Obec Ivanka pri Nitre

 

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre

 č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

 

Návrh VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre vyvesený: 04.06. 2019

Návrh zvesený z úradnej tabule obce dňa: ............................2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN: .................................2019

VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre schválené OZ: ................2019, uznesením č............/2019

VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre vyvesené na úradnej tabuli dňa: .................2019

VZN o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre nadobúda účinnosť: ............... 2019

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Článok 1

Úvodné ustanovenia

§1

1) Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre:

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,

 b) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti v hmotnej núdzi podľa  príslušného zákona.

 2) Zriaďovateľ Obec Ivanka pri Nitre(ďalej len "zriaďovateľ") určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v:

 materských školách

 

Článok 2

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

§2

1) Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre takto:

a) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre v sume 13 €.

 b) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo obce Ivanka pri Nitre v sume 26 €.

c) deti do 3 rokov veku v sume  80,-€ (podľa 561/2008 Z. z.o príspevku na starostlivosť
o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§5, ods.1, písm. b) je možné poplatok refinancovať)

d)  za prázdninovú činnosť za deti podľa § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v mesiaci júl 13 €.

2) Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa §2 ods. 1 a) alebo b).

3) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť je povinný uhradiť príspevok do 30. júna príslušného roka.

4) Zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľku materskej školy o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov a po predložení lekárskeho potvrdenia do 30. septembra príslušného roka.

5)  Úhradu príspevku v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa vykonáva v danom mesiaci do 10. dňa daného mesiac v hotovosti.

6) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)   ktoré je predčasne zaškolené (vyšetrené v pedagogicko-psychologickej poradni, zapísané do ZŠ) po splnení týchto náležitostí môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľku materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa §2 ods. 1 a) alebo b).

 c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi1,

 d)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

e) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

 

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre dňa .............. 2019, uznesením č. ............/2019

2) Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom .................. 2019

3) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 O výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa
v materskej škole v obci Ivanka pri Nitre.

V Ivanke pri Nitre, dňa ......................2019                                      Ing. Jana Maršálková

                        starostka obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK

2019-06-21 12:35:42

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK 29.06.2019

Čítajte viac

9.zasadnutie OZ 26.6.2019

2019-06-21 11:24:59

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa: 26.06.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019