Mhd

2.zasadnutie OZ 12.12.2018 o 17:00

V Ivanke pri Nitre, dňa 06.12.2018

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a 

starostka obce Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa:

12.12.2018 (streda) o 17:00  hod.

v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre s nasledovným programom:

 

 

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa)
 3. Informácie starostky obce
 4. Informácia o plnení uznesení za rok 2018
 5. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle §29 a §30 zákona č. 431/2002 Z.z.
  1. Menovanie inventarizačnej komisie z radov poslancov OZ
 6. Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
 7. Návrh zmluvy o poskytovaní služieb spracovania miezd
 8. Návrh projektového zámeru Rekonštrukcie Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre
 9. Návrh harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
 10. Doplnenie členov a schválenie predsedov komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve
 11. Návrh rozpočtových opatrení k rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na rok 2018
 12. Návrh finančného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021
  1. Stanovisko  hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019
  2. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019
 13. Návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi obce
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

                                                                                 Ing. Jana Maršálková

                                                                                                   starostka obce                

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Verejná dražba - oznámenie

2018-12-11 13:26:43

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe rodinného domu, ul. Mateja Tučku, súp.č. 318, LV č.88. bolo zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

2.zasadnutie OZ 12.12.2018 o 17:00

2018-12-07 13:18:22

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ing.Jana Maršálková 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 12.12.2018 (streda) o 17:00 hod. v KD

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1.polrok 2019

2018-11-28 17:08:36

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2018

Čítajte viac

Oznam pre majiteľov psov

2018-11-26 13:26:02

Oznam pre vlastníkov psov o zabezpečení trvalého označenia psov čipom bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018