Mhd

Ponuka práce

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola , Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre

Pracovná pozícia: vedúca školskej jedálne

Termín nástupu do pracovného pomeru je možný od 01. 08. 2018
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- zdravotný preukaz,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Ďalšie predpoklady a spôsobilosti :
- aktívna znalosť práce s PC
- organizačné schopnosti ,vedenie a komunikácia s ľuďmi
- schopnosť riadiť školskú jedáleň v ZŠ aj jedáleň pre MŠ (desiata, obed, olovrant)
- samostatnosť
- bezúhonnosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu:
Základná škola , Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre
email : zsivankanr@gmail.com

do 4.mája 2018.

Ponuka práce:
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola , Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre
Pracovná pozícia: prevádzková pracovníčka kuchyne ZŠ

Termín nástupu : od 13. 08. 2018
Požiadavky :
- zdravotná spôsobilosť
- prax v obore
Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte na adresu:
Základná škola , Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre
email : zsivankanr@gmail.com

do 4.mája 2018.

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Zámer predaja obecného majetku

2018-04-25 12:53:26

Zámer predaja obecného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.03.2018

Čítajte viac

Rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli

2018-04-23 09:22:50

Rozhodnutie - verejná vyhláška - zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

2.riadne zasadnutie OZ

2018-04-20 11:23:47

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva STAROSTA OBCE Ivanka pri Nitre 2.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční 26.04.2018 o 16:00 v Kultúrnom dome

Čítajte viac

Platobné výmery a rozhodnutia o vyrubení dane

2018-04-16 11:34:22

Oznamujeme občanom, že platobné výmery pre úhradu poplatku za komunálny odpad a stočné, spolu s rozhodnutím o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa si môžete prevziať v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre počas úradných hodín.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018