Mhd

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/19

 

 

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.

 v budove materskej školy

 

Základnou podmienkou je predloženie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  a  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyznačením informácie o zaočkovaní, resp. nezaočkovaní dieťaťa.

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( ľahko mentálne, zmyslovo a telesne postihnutých a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou ) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k prihláške aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

Ďalšie podmienky prijatia sú stanovené riaditeľkou školy po prerokovaní pedagogickou radou a sú platné pre prijímanie detí do MŠ na nasledujúci školský rok:

Prednostne sa prijímajú deti :

  • a)      deti, ktoré dovŕšia k 31.augustu  (nástup dieťaťa od začiatku školského roka) vek 5 rokov,

b)      deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

c)      deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

d)      deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 4 roky,

e)      deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 3 roky a rodičia nastupujú do zamestnania,

f)       deti od dvoch rokov veku len v prípade voľných kapacít MŠ,

g)      trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu v Obci Ivanka pri Nitre,

h)      súrodenec už prijatého dieťaťa spĺňajúci podmienku v bode 2 písmeno e).

  •  Prijímanie detí do Materskej školy sa bude realizovať podľa poradovníka, ktorý sa vytvorí zoradením prihlášok podľa dátumu narodenia dieťaťa a zohľadnením kritérií podľa § 2 bod 2, pričom sa bude prihliadať na poradie dôležitosti kritérií zoradených v písmenách a) až f).
  • Pri zohľadňovaní kritérií podľa § 2 bod 2 sa prihliada na ich kumuláciu, pričom kumulácia kritérií u jedného dieťaťa znamená jeho prednostné prijatie do MŠ voči dieťaťu  u ktorého kumulácia kritérií nenastala, alebo u ktorého je súčet kumulovaných kritérií menší.

Ďalšie kritéria prijatia :

  • požiadavky na úroveň sebaobslužných návykov dieťaťa (samostatné fúkanie a utieranie nosa, samostatné používanie WC a pýtanie sa na WC, umývanie rúk, postupné vedenie k samostatnému obliekaniu a obúvaniu)
  • dodržiavanie zásad kultúrneho stolovania a jedenia (používanie lyžice, samostatné pitie z pohára, prípadne narábanie vidličkou alebo celým  príborom)

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy  si môžete:

 

V deň zápisu ju prineste vypísanú, potvrdenú pediatrom a podpísanú každým z oboch rodičov.

Na zápis príďte prosím s dieťaťom. Prineste si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

 

 Riaditeľka na zápise , prípadne iným rodičom udaným kontaktným spôsobom rodičovi oznámi termín prevzatia rozhodnutia, Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si rodič prevezme osobne u riaditeľky školy , čo potvrdí podpisom kópie rozhodnutia-  najneskôr do 30. júna 2018. 

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

2.Mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018

2018-03-16 14:42:02

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení zvoláva starosta obce 2.mimoriadne zasadnutie OZ v roku 2018, ktoré sa uskutoční v utorok 20.3.2018 o 16:30 hod. v kancelárii starostu obce

Čítajte viac

Separovaný zber

2018-03-02 13:44:25

Oznam pre občanov, ktorí nemajú nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, bioodpad)

Čítajte viac

Kanalizácia v Ivanke pri Nitre

2018-03-02 13:40:13

OBEC IVANKA PRI NITRE a PRIPOJENIE OBČANOV NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU. Najčastejšie otázky a odpovede

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ v Ivanke pri Nitre

2018-03-01 13:10:01

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať od 02.05.2018 - do 04.05.2018 v čase od 10.30 hod.do 11.30 hod.v budove materskej školy

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018