Mhd

1.riadne zasadnutie OZ 20.2.2018

Starosta obce Ivanka pri Nitre v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva

1. riadne zasadnutie OZ v roku 2018,

ktoré sa uskutoční 20.2.2018 o 16:00 hod. v KD Ivanka pri Nitre

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, schválenie návrhu programu rokovania
  2. Procedurálne otázky (voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa)
  3. Informácie starostu obce
  4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
  5. Návrh rozpočtových opatrení
  6. Návrh na úpravu výšky tvorby fondu opráv v obecných bytových domoch
  7. Žiadosť o schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a Žiadosť o schválenie vecného bremena
  8. Rôzne (Žiadosti občanov obce a organizácií)
  9. Diskusia
  10. Záver

 

Mgr. Ľuboš  G Á L

    starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

1.riadne zasadnutie OZ 20.2.2018

2018-01-31 17:06:29

1. riadne zasadnutie OZ v roku 2018 sa uskutoční 20.02.2018 o 16:00 hod. v KD Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Overovanie podpisov - úprava úradných hodín

2018-01-30 10:50:23

Overovanie podpisov a listín sa vykonáva počas stránkových dní v čase od 8:00 do 11:00 a v stredu aj popoludní od 13:00 do 15:00

Čítajte viac

Upozornenie pre seniorov

2018-01-26 11:42:46

Upozornenie pre seniorov

Čítajte viac

Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018

2018-01-16 07:44:46

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre na 1. polrok 2018 zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018