Mhd

Správne poplatky od 1.1.2018

Sadzby a správne poplatky platné od 01.01.2018

Položka 2

  1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu …................................................................    2,00 eur
  2. Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí

......................................................................................................................... 5,00  eur

  1. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku........................................................................................2,00 eur

v cudzom jazyku..............................................................................................3,00 eur

  1. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike .................................       9,50 eur

Oslobodenie

od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3

  1. Osvedčenie a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .........2,00 eur

Oslobodenie :

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona c. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Splnomocnenie Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

Položka 4

 b) Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o: b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre …....................................................................................................................................... 3,00 eur

 

 

 

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok matrík ......................................................…............... 2,00 eur Položka 17

  1. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky. ....10,00 eur
  2. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti………………………………………………………………………….............     10,00 eur

Položka 18

  1. a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ................................................................    20,00 eur
  2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky................................................................................................  20,00 eur
  3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby..….......................................….. 20,00 eur
  4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ...VS 97...............70,00 eur
  5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami..................... 35,00 eur
  6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  70,00 eur
  7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami …..................................................……......  200,00 eur
  8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ….................................................................................................................…. 200,00 eur

Oslobodenie :

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2. Poplatok podľa písmen f ) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmena f) až h) tejto položky, vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva ( delegujúci matričný úrad ).

5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný................................................................................................................ 1,50 eur b)mesačný..................................................................................................................3,00 eur c)ročný....................................................................................................................... 7,00 eur d)trojročný................................................................................................................17,00 eur

Oslobodenie :

  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
  3. 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

8. Zasadnutie OZ 19.6.2019

2019-06-18 10:15:48

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa: 19.06.2019 (streda) o 17:00 hod.

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac

Stavebný úrad dovolenka

2019-06-13 13:49:18

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad obce Ivanka pri Nitre bude čerpať dovolenku od 17.6.2019 do 26.6.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019