Mhd

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2011

 

 

Návrh

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 2

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 30.11.2017

Dodatok č. 2 k VZN vyvesený na úradnej tabuli:

Dodatok k VZN nadobúda účinnosť:

                                                                 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.  369/ 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

vydáva obec Ivanka pri Nitre

 

tento Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania:

 

 

1/Dodatokč.2ruší:

vo VZN č. 2/2011  v znení dodatku č. 1 v článku III. odsek 10

v plnom znení,

a nahrádza novým znením:

odsek 10/ znie:

 

V prípade, že ku dňu ukončenia nájmu má nájomca uhradené nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu a užívaný byt odovzdal nepoškodený, zaväzuje sa prenajímateľ po ukončení nájmu vrátiť nájomcovi časť finančnej zábezpeky vo výške 2/3 z celkovej sumy do 45 dní od ukončenia nájmu. Zvyšná 1/3 finančnej zábezpeky bude nájomcovi vrátená po vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu najneskôr do 31.7. kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení nájmu.

V prípade, že ku dňu ukončenia nájmu nemá nájomca uhradené nájomné alebo úhrady spojené s užívaním bytu alebo užívaný byt odovzdal poškodený, prenajímateľ je oprávnený použiť finančnú zábezpeku nezúčtovanie neuhradeného nájomného, úhrad spojených s užívaním bytu a poškodenia užívaného bytu v zmysle č. III ods. 9. Prípadná zostávajúca časť finančnej zábezpeky do výšky 2/3bude vrátená nájomcovi do 45 dní od ukončenia nájmu alebo do 45 dní obdržania faktúry za opravy poškodeného bytu. Prípadná zvyšná 1/3 finančnej zábezpeky bude nájomcovi vrátená po vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu najneskôr do 31.7. kalendárneho roka nasledujúceho po ukončení nájmu.

 

 

2/Dodatokč.2ruší

vo VZN č. 2/2011  v znení dodatku č. 1 v článku VI. odsek 4

v plnom znení,

a nahrádza novým znením:

odsek 4/ znie:

 

Cenu služieb (výšku mesačných úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu) má prenajímateľ právo jednostranne zvýšiť, ak je pre to dôvod vyplývajúci zo zmeny danej osobitným predpisom, alebo z rozhodnutia cenových orgánov, prípadne iných vážnych dôvodov (napr. zálohové úhrady za plnenia nepokrývajú skutočné náklady spojené s užívaním bytu).

 

                                                                                                                              Mgr.Ľuboš Gál

                                                                                                                              starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

2017-12-14 15:55:29

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Čítajte viac

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

2017-12-08 13:34:34

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Čítajte viac

OZNAM - Dovolenka Obecný úrad

2017-12-08 12:35:19

Oznamujeme občanom, že v dňoch od: 22.12.2017(piatok) do: 05.01.2018 bude Obecný úrad v Ivanke pri Nitre z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek ZATVORENÝ!

Čítajte viac

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020

2017-12-01 11:42:46

Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019 a 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017