Mhd

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

V Ivanke pri Nitre, dňa 8.11.2017

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 V IVANKE PRI NITRE

 

Uznesením č. 88/2017 zo dňa  09.novembra 2017 podľa ustanovenia § 18 a), odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

OBCE IVANKA PRI NITRE,

 

a určuje deň konania volieb na 19. decembra  2017 (utorok) o 15:00 hod.

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je 30% fondu pracovného času (§49 a 50ZP).

Prihlášku na výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre, doručí uchádzač poštou, alebo osobne na adresu: „Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre“ v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do 4.12.2017 do 12:00 hod. (Pri doručovaní poštou rozhoduje dátum podania, ktorý je zhodný s dátumom osobného doručenia).

 

Kvalifikačné predpoklady:

            Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

 

Náležitosti prihlášky:

  • Osobné údaje kandidáta /meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón/
  • výpis z registra trestov /nie starší ako tri mesiace/
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčné zaradenie

 

Kandidáti, ktorí splnia vyššie uvedené požiadavky budú zoradení v materiáloch pre voľbu hlavného kontrolóra v abecednom poradí.

 

Prezentácia kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra sa uskutoční v deň volieb 19.12.2017 o 15:00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Deň nástupu do zamestnania je 1.január 2018.

 

Mgr.Ľuboš Gál

                                                                                                    starosta obce                       

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

2017-11-09 08:56:45

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V IVANKE PRI NITRE vyhlasuje VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE IVANKA PRI NITRE a určuje deň konania volieb na 19. decembra 2017 (utorok) o 15:00 hod.

Čítajte viac

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úradu nákladov na činnosť školského klubu v ZŠ

2017-10-16 13:52:46

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úradu nákladov na činnosť školského klubu v ZŠ zverejnené na úradnej tabuli

Čítajte viac

Cvičenie pre zdravie a radosť

2017-10-03 08:27:28

Cvičenie pre zdravie a radosť v Telocvični ZŠ každý pondelok o 18:30 hod. pokračuje. Tešíme sa na Vás...

Čítajte viac

Cvičenie pomocou vlastnej váhy

2017-09-25 14:19:53

od 3.10.2017 - každý utorok - telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017