Mhd

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ivanka pri Nitre na

druhý polrok 2017

 

 

 

V druhom polroku v rámci rozsahu kontrolnej činnosti vykonať kontroly:

 

Na úseku rozpočtu:

 

1/Kontrola plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2017, Východiská úpravy rozpočtu v nadväznosti na novelu zákonov v školstve a odmeňovaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017

 

2/Kontrola reálnosti východísk rozpočtu obce pre roky 2018až 2020 a návrhu rozpočtu pre rok 2018 ,premietnutie záväzkov obce do návrhu rozpočtu

 

Na úseku legislatívy:

Analýza východísk pre úpravu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch v nadväznosti na novelu zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

 

Analýza východísk na úpravu VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v nadväznosti na novelu zákona o odpadoch

 

Na úseku finančnej kontroly.

 

Kontrola interných smerníc na úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie obce Ivanka pri Nitre Základnej školy Ivanka pri Nitre

 

Kontrola komplexného prechodu jednotlivých oddelení obecného úradu na nové softvérové vybavenie k 1.7.2017.

 

 

 

Spracoval: Hubert Jozef - hlavný kontrolór

24.5.2017

 

 

Zverejnenie návrhu:

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.5.2017

Zvesené: .............

 

 

Bc. Luboš Gál

starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - Komunálne voľby 2018

2018-10-09 12:50:50

Obec Ivanka pri Nitre oznamuje občanom, že všetky okrskové volebné komisie budú len v budove kultúrneho domu! Na oznámeniach o mieste a čase konania volieb máte uvedenú konkrétnu miestnosť pre váš volebný okrsok.

Čítajte viac

Karate a skupinové cvičenie Military

2018-09-19 12:51:54

telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradenej tabuli obce

2018-08-17 09:43:04

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

2018-08-16 08:29:49

Vážení občania, informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete tu. Voľby budú prebiehať len v kultúrnom dome! - všetky 3 okrsky

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018