Mhd

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ivanka pri Nitre na

druhý polrok 2017

 

 

 

V druhom polroku v rámci rozsahu kontrolnej činnosti vykonať kontroly:

 

Na úseku rozpočtu:

 

1/Kontrola plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2017, Východiská úpravy rozpočtu v nadväznosti na novelu zákonov v školstve a odmeňovaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017

 

2/Kontrola reálnosti východísk rozpočtu obce pre roky 2018až 2020 a návrhu rozpočtu pre rok 2018 ,premietnutie záväzkov obce do návrhu rozpočtu

 

Na úseku legislatívy:

Analýza východísk pre úpravu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch v nadväznosti na novelu zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

 

Analýza východísk na úpravu VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v nadväznosti na novelu zákona o odpadoch

 

Na úseku finančnej kontroly.

 

Kontrola interných smerníc na úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie obce Ivanka pri Nitre Základnej školy Ivanka pri Nitre

 

Kontrola komplexného prechodu jednotlivých oddelení obecného úradu na nové softvérové vybavenie k 1.7.2017.

 

 

 

Spracoval: Hubert Jozef - hlavný kontrolór

24.5.2017

 

 

Zverejnenie návrhu:

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.5.2017

Zvesené: .............

 

 

Bc. Luboš Gál

starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Združenie rodičov školy - Materská škola

2017-08-23 08:22:10

Pozývame rodičov detí v Materskej škole na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 30.augusta o 16:00 hod. v budove MŠ. O účasť prosíme všetkých rodičov (bez detí).

Čítajte viac

SPIEVANKOVO koncert

2017-08-23 07:28:21

Opäť k nám do Kultúrneho domu zavíta Spievanka so Zahrajkom už 24.októbra 2017 o 17:00 hodine. Predpredaj lístkov až od 4.10.2017. Vstupné 8,-€.

Čítajte viac

Stolnotenisový turnaj v Ivanke pri Nitre

2017-08-09 14:56:55

MO Matice Slovenskej v Ivanke pri Nitre a Obec Ivanka pri Nitre srdečne pozýva na Stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 16.9.2017 od 9:00 hod. v kultúrnom dome Ivanka pri Nitre. Štartovné 2€.

Čítajte viac

Pokladňa obecného úradu zatvorená

2017-08-09 14:48:44

Oznamujeme občanom, že pokladňa obecného úradu bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky od 10.8.2017 do 23.8.2017 zatvorená

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017