Mhd

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ivanka pri Nitre na

druhý polrok 2017

 

 

 

V druhom polroku v rámci rozsahu kontrolnej činnosti vykonať kontroly:

 

Na úseku rozpočtu:

 

1/Kontrola plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2017, Východiská úpravy rozpočtu v nadväznosti na novelu zákonov v školstve a odmeňovaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017

 

2/Kontrola reálnosti východísk rozpočtu obce pre roky 2018až 2020 a návrhu rozpočtu pre rok 2018 ,premietnutie záväzkov obce do návrhu rozpočtu

 

Na úseku legislatívy:

Analýza východísk pre úpravu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch v nadväznosti na novelu zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

 

Analýza východísk na úpravu VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v nadväznosti na novelu zákona o odpadoch

 

Na úseku finančnej kontroly.

 

Kontrola interných smerníc na úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie obce Ivanka pri Nitre Základnej školy Ivanka pri Nitre

 

Kontrola komplexného prechodu jednotlivých oddelení obecného úradu na nové softvérové vybavenie k 1.7.2017.

 

 

 

Spracoval: Hubert Jozef - hlavný kontrolór

24.5.2017

 

 

Zverejnenie návrhu:

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.5.2017

Zvesené: .............

 

 

Bc. Luboš Gál

starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Obecný úrad DOVOLENKA

2018-07-18 15:39:06

Dovolenka od 23.07. do 27.07.2018

Čítajte viac

Matrika, Evidencia obyvateľov, overovanie podpisov DOVOLENKA

2018-07-18 12:44:05

Dovolenka od 19.07.do 02.08.2018

Čítajte viac

Verejná vyhláška-Rozhodnutie-Krásne Lúky s.r.o.

2018-07-17 13:07:10

Zverejnené 13.07.2018

Čítajte viac

Detská ambulancia - dovolenka

2018-07-09 19:46:12

Ambulancia MUDr. Moniky Čiernej bude od 16.7.2018 do 27.7.2018 z dôvodu čerpania riadnej dovolenky ZATVORENÁ. Zastupuje MUDr.Tencerová v Mojmírovciach.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018