Mhd

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ivanka pri Nitre na

druhý polrok 2017

 

 

 

V druhom polroku v rámci rozsahu kontrolnej činnosti vykonať kontroly:

 

Na úseku rozpočtu:

 

1/Kontrola plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2017, Východiská úpravy rozpočtu v nadväznosti na novelu zákonov v školstve a odmeňovaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017

 

2/Kontrola reálnosti východísk rozpočtu obce pre roky 2018až 2020 a návrhu rozpočtu pre rok 2018 ,premietnutie záväzkov obce do návrhu rozpočtu

 

Na úseku legislatívy:

Analýza východísk pre úpravu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch v nadväznosti na novelu zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

 

Analýza východísk na úpravu VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v nadväznosti na novelu zákona o odpadoch

 

Na úseku finančnej kontroly.

 

Kontrola interných smerníc na úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie obce Ivanka pri Nitre Základnej školy Ivanka pri Nitre

 

Kontrola komplexného prechodu jednotlivých oddelení obecného úradu na nové softvérové vybavenie k 1.7.2017.

 

 

 

Spracoval: Hubert Jozef - hlavný kontrolór

24.5.2017

 

 

Zverejnenie návrhu:

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.5.2017

Zvesené: .............

 

 

Bc. Luboš Gál

starosta obce

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Zámer predaja obecného majetku

2018-04-25 12:53:26

Zámer predaja obecného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.03.2018

Čítajte viac

Rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli

2018-04-23 09:22:50

Rozhodnutie - verejná vyhláška - zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac

2.riadne zasadnutie OZ

2018-04-20 11:23:47

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva STAROSTA OBCE Ivanka pri Nitre 2.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2018, ktoré sa uskutoční 26.04.2018 o 16:00 v Kultúrnom dome

Čítajte viac

Platobné výmery a rozhodnutia o vyrubení dane

2018-04-16 11:34:22

Oznamujeme občanom, že platobné výmery pre úhradu poplatku za komunálny odpad a stočné, spolu s rozhodnutím o vyrubení dane z nehnuteľnosti a dane za psa si môžete prevziať v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre počas úradných hodín.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018