Mhd

Sociálne služby a dávky v hmotnej núdzi

Dávky v hmotnej núdzi, donáška obedov:

Mgr.Martina PŇAČEKOVÁ

sociálna pracovníčka obce

úradné hodiny: 

Pondelok       8:00 - 11:30, 12.30 - 14:30
Utorok           8:00 - 11:30
Streda           8:00 - 11:30, 12.30 - 16:30
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            8:00 - 11:30
 
Kontakt:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 13

e-mail: pnacekova@ivankaprinitre.sk

 

Magdaléna BLAŽIOVÁ

opatrovateľka 
 
 
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 
Obec Ivanka pri Nitre rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu:
  • v zariadení pre seniorov
  • v zariadení opatrovateľskej služby
  • v dennom stacionári
  • opatrovateľskú službu
  • prepravnú službu
Potrebné doklady:
  • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu služby

DONÁŠKA OBEDOV

Služba poskytovanie donášky obedov ľuďom vo vyššom veku, s vážnymi zdravotnými problémami
a ťažko zdravotne postihnutým bola schválená na zasadnutí OZ dňa 2.9.2009 uznesením č. 67/2009-OZ.

Služba donášky obedov je určená pre ľudí vo vyššom veku, ktorí majú vážne zdravotné problémy
a pre ťažko zdravotne postihnutých. Poskytuje sa na základe písomnej žiadosti.

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Obec môže svojim občanom poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce.

Podať žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (žiadosť dostanete na Obecnom úrade) môže občan vtedy,
ak príjem občana a s ním spoločne posudzovaných osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje
životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť
alebo zvýšiť vlastným pričinením.

O poskytnutí dávky rozhoduje starosta obce na základe odporúčania Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva.
Pri určovaní výšky dávky sa prihliada na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci
v hmotnej núdzi v rozpočte obce schválenom Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre na príslušný kalendárny rok.

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

Obec Ivanka pri Nitre sa opakovane zapája do projektu s názvom: „Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“. Cieľom tohto projektu je vybudovať nástroj na efektívne a účelné preklenutie obdobia, po ktoré je uchádzač o zamestnanie v evidencii nezamestnaných. Zároveň však aj vybudovať nástroj na podporu udržania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Jej alternatívou pre uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke je vykonávanie menších obecných služieb organizovaných obcou (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Za odpracovanie 20 hodín v týždni im Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí k základnej dávke v hmotnej núdzi aj aktivačný príspevok vo výške 63,07 €. 
Od 1.4.2012 je u nás na tieto práce zaradených 6 uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa starajú o poriadok a čistotu v našej obci. Pracovníci pri vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou sa budú podieľať na čistení verejných priestranstiev a na úprave verejnej zelene v našej obci.
 

PREHĽAD KOMPETENCIÍ OBCE V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Kompetencie vyplývajúce zo zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

a) vypracovávanie komunitného plánu sociálnych služieb pre obec (podklad pre PHSR),
b) utváranie podmienok na  podporu komunitného rozvoja, 
c) správne konanie o: 
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu, 
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode, 
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti, 
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 
d) vyhotovovanie sociálnych posudkov a posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečenie posudku od posudkového lekára obce, vyhotovovanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
e) zabezpečenie poskytovania:
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, 
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 
3. opatrovateľskej služby, 
4. prepravnej služby, 
5. odľahčovacej služby, 
f) poskytovanie základného sociálneho poradenstva, 
g) poskytovanie odborného sociálneho poradenstva,  
h) príprava podkladov k uzatváraniu zmluvy:
1. o poskytovaní sociálnej služby, 
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby,ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok, 
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa 
i) spolupôsobenie pri zriaďovaní, zakladaní a kontrolovaní nocľahárne, nízkoprahového denného centra, nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára, 
j) spolupôsobenie a príprava podkladov k úhrade ekonomicky oprávnených nákladov inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku, ktorí poskytujú sociálne služby pre obyvateľov obce, 
k) spolupôsobenie a príprava podkladov pre poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 
l) vedenie evidencie:
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, 
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode, 
m) vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, 
n) poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 
o) zabezpečenie uhradenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (lekárske nálezy, lekárske posudky).
 
Kompetencie vyplývajúce zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele číslo 305/ 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov:
a) vykonávanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
b) organizovanie:
1. výchovných programov, alebo sociálnych programov pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo     súdom uložené výchovné opatrenie,
2. programov na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
3. resocializačných programov,
c) spolupôsobenie:
1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou,
d) zabezpečenie poskytovania:
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia,
2. informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. štatistických údajov z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
e) poskytovanie pomoci:
1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,
3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v  zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
f) poskytovanie súčinnosti:
1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
g) utváranie podmienok na prácu s komunitou,
h) vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
i) vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
j) vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k) pravidelné zasielanie hlásenia o nedbalej školskej dochádzke s počtom vymeškaných hodín v spolupráci so Základnou školou na odd. sociálnoprávnej ochrany a kurately UPSVaR
 
Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 599/2003Z.z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach:
a) poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
b) vykonávanie poradenstva pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pri pomoci
v hmotnej núdzi
c) zabezpečovanie výkonu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
d) zabezpečovanie dotácií na stravu, školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín (pre ZŠ a MŠ)
 
Kompetencie vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o doplnení niektorých zákonov:
a) Absolventská prax
b) Aktivačná činnosť resp. Menšie obecné práce (podľa zákona o Obecnom zriadení)
c) Národné projekty Úradu práce podporujúce miestnu a regionálnu zamestnanosť, či podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.

Dokumenty na stiahnutie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK

2019-06-21 12:35:42

TURNAJ V MALOM FUTBALE O POHÁR STAROSTU OBCE IVANKA PRI NITRE 18. ROČNÍK 29.06.2019

Čítajte viac

9.zasadnutie OZ 26.6.2019

2019-06-21 11:24:59

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa: 26.06.2019 (streda) o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019