Mhd

Služby obecného úradu

Gabriela PIKTOROVÁ

odborný referent

Kontakt:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 11

e-mail: obec@ivankaprinitre.sk ; piktorova@ivankaprinitre.sk

Úradné hodiny:

Pondelok       8:00 - 11:30, 12.30 - 14:30
Utorok           8:00 - 11:30
Streda           8:00 - 11:30, 12.30 - 16:30
Štvrtok          nestránkový deň
Piatok            8:00 - 11:30
 

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok
v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
Osvedčovanie podpisov
 • K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. 
 • Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
 • Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50 €. 
 • Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis v úradnej miestnosti 1,50 €.
 • Poplatok za každý podpis mimo úradnej miestnosti, alebo pri zvýšenej náročnosti úkonu môže byť zvýšený na 3,00 €.
 • Odtlačok úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5,00 €.
 • Overenie správnosti údajov v žiadosti o býpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra 1,50 €.
 
Osvedčovanie listiny
 • osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove.
 • k osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
 • správny poplatok za osvedčenie listiny za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku je 1,50 €. 
 • poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.
 
EVIDENCIA A VYDÁVANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.2:

Rybársky lístok vydáva obec, na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. 
 
V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.3:
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.                            
 
V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.11:
Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné. 
 
V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.4:
Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku. 
Lehota vybavenia: na počkanie 
 
Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je príjmom obce podľa zákona NR SR č. 583/2003 Z.z. položka 38 : 
a/ týždenný ...................................... 1,50 € 
b/ mesačný ...................................... 3,00 € 
d/ ročný ............................................7,00 € 
e/ trojročný .................................... 17,00 € 
 
Oslobodenie od poplatku:
- deti do 15 rokov.
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci, na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky.
 
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu (tlačivo - súhlas zákonného zástupcu).
 
Rybársky lístok platí pre celú SR do dňa vyznačeného na rybárskom lístku.
 
Rybár pri lovení musí mať:
• rybársky lístok (vydáva obec) 
• členský preukaz Rybárskeho zväzu (vydáva Rybársky zväz) 
• povolenku na rybolov v tom mieste, kde je členom Rybárskeho zväzu 
• hosťovačku - z toho rybárskeho zväzu, kde chce loviť ryby
 
 
PREDAJ VLASTNÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PREBYTKOV
 
Na vydanie súhlasu na predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov pre občanov obce Ivanka pri Nitre
je potrebné predložiť: 
 • občiansky preukaz 
 • list vlastníctva

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie je spoplatnené sumou 6,50 €.

Za zmenu priezviska, alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka sa platí 1,50 €.

 
SÚHLAS S PREVÁDZKOVOU DOBOU
 
K žiadosti je potrebné doložiť:
 • LV, resp. výpis z evidencie nehnuteľnosti
 • Živnostenský list
 • výpis z OR
 • v prípade prenájmu priložiť kópiu zmluvy                                                                                                                                                                                       
 
VYHLASOVANIE V MIESTNOM ROZHLASE

Čas hlásenia:

 • pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 10:00 hod
 • streda: 10:00 a 16:00 hod

Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase: 

2,00 € (platí sa v pokladni OcÚ, alebo prevodom na účet obce)

Texty na vyhlásenie v rozhlase môžete:

 • nahlásiť telefonicky na čísle: 037/ 6564 582 klapka 11
 • zaslať mailom na: obec@ivankaprinitre.sk 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznámenie o dražbe: 20.9.2018

2018-08-17 09:43:04

Oznámenie o dražbe - zverejnené na úradnej tabuli

Čítajte viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

2018-08-16 08:29:49

Vážení občania, informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete na priloženom linku: https://www.minv.sk/?volby-oso2018 a v prílohe

Čítajte viac

Obecný úrad - Dovolenka

2018-08-09 11:43:31

Oznamujeme občanom, že od 10.8.2018 do 20.8.2018 je odd.správy daní, ekonomické, správa cintorínov, sociálne je z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorené. ďakujeme za porozumenie

Čítajte viac

OZNAM OBECNÝ ÚRAD OTVÁRACIE HODINY

2018-08-01 08:19:03

Z dôvodu extrémnych horúčav bude obecný úrad otvorený každý deň len do 12:00 hod. až do odvolania.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018