Mhd

Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Gabriela PIKTOROVÁ

matrikárka, odborný referent

Kontakty:

tel.: 037/ 6564 582 klapka 11  

e-mail: obec@ivankaprinitre.sk ; piktorova@ivankaprinitre.sk

 

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a listín:

Pondelok:   8:00 – 11:00

Utorok:        8:00 – 11:00

Streda:        8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00

Štvrtok:       nestránkový

Piatok:        8:00 – 11:00

 

MATRIČNÝ ÚRAD V IVANKE PRI NITRE

Rodná matrika
 
Vydanie rodného listu
K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list ide alebo príbuzný v prvom pokolení.
Za vydanie druhopisu dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 
Sobášna matrika
 
Vydanie sobášneho listu
K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. 
Za vydanie druhopisu dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 €- v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zmena mena a priezviska
K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá
žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade. 
Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle
zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Prijatie predchádzajúceho priezviska
Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska.
Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.
Žiadosť o uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady:
Slobodní:  vlastné rodné listy a platné občianske preukazy
Ovdovelí: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela(ky)
Maloletí: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého(tú)
Rozvedení: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva
Cudzinci: vlastné rodné listy, platné občianske preukazy (u cudzinca pas), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky), doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (cudzincovi, ktorý nemôže predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ako napr. utečenec. Možno na základe jeho žiadosti odpustiť predloženie tohto dokladu), Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.
Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva:
Občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v zahraničí, potrebuje doložiť doklad o spôsobilosti
na uzavretie manželstva, ktoré mu vydá matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu.
Doklad o pobyte:
Obyčajne cudzinec, ktorý žiada o uzavretie manželstva v SR, predkladá:
 • potvrdenie o pobyte zo štátu svojho pôvodu (V každom prípade doklad o pobyte je možné zabezpečiť a nie je možné odpustiť)
 • potvrdenie o osobnom stave (pokiaľ štát jeho pôvodu nevydáva takéto potvrdenie, je potrebné, aby požiadal
  o odpustenie predloženia tohto dokladu a nahradil ho čestným prehlásením s úradne osvedčeným podpisom)
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdovelého cudzinca.
Všetky požadované doklady musia byť overené vyšším zastupiteľským úradom APOSTILLE. Vydanie týchto dokladov je bez poplatku.
Osobitná matrika
vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave.
Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej je potrebné doložiť nasledovné doklady:
 • žiadosť o zápis o narodení, o uzavretí manželstva alebo o úmrtí
 • cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka
 • platný občiansky preukaz
 • a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu.
Úmrtná matrika
 
Vydanie úmrtného listu
K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide.
Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.
 
Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí
K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:
 • 2 (3)x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár
 • občiansky preukaz zomrelého
 • údaje o pozostalom po zomrelom
Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list
a žiadosť o príspevok na pohreb.
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.
 
Ostanté správne poplatky:
 • Nahladnutie do matrík - za každý zväzok matrík 1,50 €.
 • Povolenie uzavieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 € (okrem snúbencov, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich).
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 € (okrem snúbencov, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich).
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €.
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €.
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00 €.
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €.
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €.
Oslobodené od uvedených poplatkov sú osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
EVIDENCIA OBYVATEĽOV
 
Prihlasovanie na trvalý pobyt
K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na trvalý pobyt
Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :
 • 1 ks veľký prihlasovací lístok
 • 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
 • 1 ks odhlasovací lístok
(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)
Za prvé potvrdenie o pobyte sa správny poplatok nevyberá.
Za ďalšie potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,00 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch.
 
Odhlasovanie z trvalého pobytu
Odhlásenie z trvalého pobytu vykonáva úrad - evidencia obyvateľstva, kde sa prihlasuje na trvalý pobyt.
 
Prihlasovanie na prechodný pobyt
K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné doložiť nasledovné doklady:
 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na prechodný pobyt
 • rodný list
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, kde sa chce prihlásiť na prechodný pobyt
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti o tom, že tam môžete byť prihlásený na prechodný pobyt
Na prechodný pobyt sa prihlasujete na určitú dobu od - do najviac však na 5 rokov.
Prechodný pobyt končí dňom, dokedy bol pobyt dovolený.
Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte.
Pri prihlasovaní je potrebné vypísať :
 • 1 ks veľký prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 • 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
(tlačivá obdržíte na Obecnom úrade)
 
Vybavenie občianskeho preukazu
Vybavenie prvého občianskeho preukazu:
K vybaveniu občianskeho preukazu po dovŕšení 15. roku je potrebné dostaviť sa na obecný úrad - evidenciu obyvateľstva s rodným listom žiadateľa.
Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné vypísať: 1 ks oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB.
Následne je potrebné do 1 mesiaca navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, kde Vám bude občiansky preukaz vyhotovený.
Pri vybavovaní 1. občianskeho preukazu je potrebná aj prítomnosť zákonného zástupcu.
 
Vybavenie občianskeho preukazu po skončení platnosti
K vybaveniu občianskeho preukazu po skončení platnosti je potrebné spolu s neplatným občianskym preukazom navštíviť Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, kde Vám bude nový občiansky preukaz vyhotovený bez správneho poplatku.
 
EVIDENCIA DOMOV A BUDOV
 
Obec Ivanka pri Nitre v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení starostom obce ako príslušným
správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:
 
- k určeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla.
K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy.
Potrebné doklady:
 • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku 
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla
- k zrušeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla.
K vydaniu takéhoto rozhodnutia je potrebné vypísať Žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy.
Potrebné doklady: 
 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
Tabuľku so súpisným číslom obstaráva obec Ivanka pri Nitre.
Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.
Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom.

 

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019